โครงการอบรม อสม. น้อย

   
          เพื่อปลูกจิตสำนักให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน ให้เกิดความตระหนัก ในการรักบ้านเกิด และร่วมกันป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก สร้างแกนนำในกลุ่มนักเรียนเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคในทุกภาคส่วน

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

     
          นักเรียนแกนนำที่อาศัยอยู่ในชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้าน การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเหมาะสม
 • คัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนและกำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยคัดเลือกในสัดส่วน นักเรียนแกนนำ 2 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
 • เป้าหมายชุมชนชีกิมหยง-ศรีนคร
 • พัฒนาทีมสุขภาพและทุนทางสังคมในพื้นที่ด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
     

ประมวลภาพโครงการ

นายแพทย์รุ่งโรจน์ กั่วพานิช
รองนายกเทศมนตรี
วิทยากรงานป้องกัน
และควบคุมแมลงเขต 12
อสม.เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงอสม.น้อย
แกนนำอสม
น้อยฝึกปฎิบัติสำรวจลูกน้ำ
เดินรณรงค์กำจัดยุงลายในชุมชน
ตัวแทนกลุ่มชุมชนนำขบวนกลองยาว
ชุมชนเขต 2 และเขต 3
ร่วมเดินรณรงค์
แกนนำ อสม.น้อยโรงเรียนศรีนคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข
โรงเรียนเทศบาล 4 ร่วมการรณรงค์
แกนนำ อสม.น้อย
แจกสติกเกอร์รณรงค์
ประชาชนในชุมชน
สนใจกิจกรรมรณรงค์
ขบวนพาเหรดที่โรงเรียนศรีนคร
แกนนำสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน
 
 
บันทึกผลการสำรวจ
 
การดำเนินรณรงค์ไข้เลือดออก
ในจังหวัดสงขลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     

 • www.thai.dhamma.org
 • www.cuphatyai.com
 • www.nhso.go.th
 • www.moph.go.th
 • www.ccne.or.th
 • www.hospital.psu.ac.th
 • www.hatyaicity.go.th
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาล 4 คลองเรียน
  โทร :
       074 - 246963
  e-mail :
       info@tor4.org